Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

20.05.2020

(обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. и доп., бр. 37 от 2014 г. и бр. 12 от 2017 г., изм., бр. 55 от 2017 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.
18.05.2020

(обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г., изм. бр. 53 от 2006 г.,доп. бр. 62 от 2006 г., изм. и доп. бр. 44 от 2010 г. , бр. 83         от 2012 г., бр. 52 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега
15.05.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
14.05.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за одобряване на транспортните опаковки на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия
27.04.2020

(обн., ДВ, бр. 55 от 1970 г., бр. 56 от 1970 г., попр. бр. 58 от 1970 г., изм. бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., доп. бр. 12 от 2000 г., изм. бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42 от 2005 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 104 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 62 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 28 от 2013 г., изм. и доп. бр. 109 от 2013 г., изм. бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. бр. 52 от 2015 г., изм. бр. 58 от 2016 г., изм. и доп. бр. 93 от 2017 г., изм. бр. 28 от 2018 г., бр. 62 от 2019 г.)

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
14.04.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правила за плаване по река Дунав
14.04.2020

(обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г., попр., бр. 59 от 2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г., бр.85 от 2012 г., доп., бр. 3 от 2013 г., изм. и доп., бр. 76 от 2015 г., изм. бр. 69 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
09.04.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба №12 за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
28.02.2020

(обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г., изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г., изм., бр. 87 от 2004 г., бр. 112 от 2004 г., изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., доп., бр. 28 от 2008 г., изм. и доп., бр. 47 от 2008 г., изм., бр. 14 от 2009 г., попр., бр. 15 от 2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2010 г., доп., бр. 29 от 2012 г., изм., бр. 7 от 2014 г., бр. 81 от 2014 г., изм. и доп., бр. 33 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (Наредба № 1)
28.02.2020

(обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г., бр. 40 от 2016 г. и бр. 38 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
21.02.2020

Консултационен документ

Проект на Закон за движението по пътищата
12.02.2020

(Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. с Решение № 35 от 03.01.2019 г. на ВАС на РБ – ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 19 Юли 2019г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16)
11.02.2020

(обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г., изм. и доп., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г., бр. 53 от 2018 г., бр. 39 и 55 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009г.)(Наредба № 60)
17.01.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
10.01.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата.
09.01.2020

(oбн., ДВ, бр. 89 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 11 октомври 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (Наредба № 22)
30.12.2019

обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г. и бр. 31 от 2014 г. и бр. 70 от 2015 г. ., бр. 64 от 2016 г., изм., бр. 91 от 2016 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
23.12.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
29.11.2019

(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 88 от 2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 2010 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 29 от 2018 г., бр. 66 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
27.11.2019

(обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм., бр. 93 от 2014 г., изм. и доп., бр. 52 от 2017 г.), наричана по-нататък за краткост „Наредба № 20“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт