Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

25.10.2021

(обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г., изм., бр. 40 от 2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 2018 г., доп., бр. 55 от .2019 г., изм., бр. 12 от 2020 г., бр. 31 от 2021 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
22.10.2021

(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г., доп., бр. 80 от 2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 2004 г., доп., бр. 36 от 2005 г., изм., бр. 96 от 2005 г., доп., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 от 2007 г., изм. и доп., бр. 98 от 2007 г., доп., бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 10 от 2009 г., доп., бр. 73 от 2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.,, изм., бр. 105 от 2011 г., бр. 106 от 2011 г., изм. и доп., бр. 61 от 2012 г., доп., бр. 51 от 2015 г., изм. и доп., бр. 57 от 2015 г., изм., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
06.10.2021

(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г., изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 2010 г., попр., бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 100 от 2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 2013 г., доп., бр. 76 от 2015 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., попр., бр. 77 от 2017 г., изм. и доп., бр. 33 от 2018 г., бр. 81 от 2018 г., изм., бр. 76 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
01.10.2021

(обн., ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм., бр. 104 от 2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г.)

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (Инструкция № 3)
24.09.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2022 г.
10.09.2021

(обн., ДВ, бр. 8 от 2010 г., попр., бр. 11 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (Наредба № 847)
08.09.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Процедура за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип, с който се отменят Процедури за освидетелстване на любителски построени експериментални въздухоплавателни средства, утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията на 16.06.2000 г.
17.08.2021

(обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г., изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., изм., бр. 63 от 2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46 от 2011 г., доп., бр. 44 от 2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 2015 г., бр. 78 от 2017 г., бр. 55 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (Наредба № 46)
05.08.2021

 (обн., ДВ, бр. 41 от 2014 г., доп., бр. 97 от 2019 г.) 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
16.07.2021

(обн., ДВ, бр. 8 от 2010 г., попр., бр. 11 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз
16.07.2021

(обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 2013 г., доп., бр. 67 от 2013 г. и бр. 59 от 2015 г., изм. и доп., бр. 45 и 95 от 2017 г., бр. 62 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
05.07.2021

(обн., ДВ, бр. 7 от 2014 г., изм., бр. 40 от 2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 2018 г., доп., бр. 55 от 2019 г., изм., бр. 12 от 2020 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях (Наредба № H-1 от 9.01.2014)
02.07.2021

( обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. и доп., бр. 49 от 2007 г., бр. 38 от 2012 г., доп., бр. 26 от 2015 г., изм., бр. 34 от 2017 г., изм. и доп., бр. 40 от 2018 г., бр. 53 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
30.06.2021

(обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2014 г., доп., бр. 85 от 2015 г., изм. и доп., бр. 55 от 2019 г., бр. 92 от 2020 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
30.06.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба № Н-22 от 2021 г. за установяване на употребата на алкохол или наркотични вещества или техните аналози
28.06.2021

(обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г., доп., бр. 93 от 2014 г., изм. и доп., бр. 52 от 2017 г., бр. 7 от 2020 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
21.06.2021

В изпълнение на критериите на благоприятстващото условие „Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище“ на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2021 – 2027 г. в сектор „Транспорт“ и Споразумението за партньорство на Република България, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се разработва Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.

Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г
21.06.2021

(обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм., бр. 85 от 2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
02.06.2021

(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм., бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 30 от 2009 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 11 от 2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г., бр.52 от 2017 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи (Наредба № 5)
27.04.2021

(обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г., изм. и доп., бр. 51 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт