Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

18.04.2018

(обн., ДВ, бр. 37 от 1999 г., изм. и доп., бр. 29 и 62 от 2000 г., бр. 90 от 2001 г., изм., бр. 64 от 2003 г., бр. 77 от 2004 г., бр. 60 от.2006 г., бр. 44 от 2007 г., бр. 101 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г.,  бр. 56 от 2012 г. бр. 6  и 53 от 2016 г.)
 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
05.04.2018

(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България
20.03.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба № 15 от ......... 2018 г. за аеронавигационното информационно обслужване
19.03.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Инструкция за информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение
26.02.2018

(обн., ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 56 от 2011 г., изм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 29 от 2012 г.; бр. 54 от 2012 г., изм. и доп., бр. 30 от 2014 г., изм., бр. 50 от 2014 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища
23.02.2018

С тази наредба се определят задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация; контролът за укрепване на товарите.

Проект на Наредба за условията и реда за укрепване на превозваните товари
23.02.2018

(обн., ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 2010 г., бр. 20 от 2012 г. и бр. 22 от 2016 г.)

Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхват и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
23.02.2018

(обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г. и бр. 33 от 2015 г.)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.
23.02.2018

(обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г., изм. и доп., бр. 50 и бр. 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и бр. 108 от 2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2006 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 и бр. 69 от 2012 г., бр. 42 и бр. 86 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
21.02.2018

(обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. и доп., бр. 49 от 2007 г., бр. 38 от 2012 г., доп., бр. 26 от 2015 г., изм., бр. 34 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
08.02.2018

ЗА изменение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г. (обн., ДВ. бр. 2 от 1999 г., изм., ДВ. бр. 15 от 2000 г., изм., ДВ. бр. 9 oт 2001 г., изм., ДВ. бр. 62 от 2001 г., изм., ДВ. бр. 19 от 2002 г., изм., ДВ. бр. 16 от 2003 г., изм., ДВ. бр. 32 от 2004 г., изм., ДВ. бр. 71 от 2004 г., изм., ДВ. бр. 15 от 2005 г., изм., ДВ. бр. 96 от 2005 г., изм., ДВ. бр. 22 от 2006 г., изм., ДВ. бр. 1 от 2007 г., изм., ДВ. бр. 25 от 2007 г., изм., ДВ. бр. 34 от 2008 г., изм., ДВ. бр. 92 от 2008 г., изм., ДВ. бр. 28 от 2010 г., изм., ДВ. бр. 20 от 2011 г., изм., ДВ. бр. 107 от 2011 г., изм., ДВ. бр. 94 от 2012 г., изм. и доп., ДВ. бр. 38 от 2013 г., доп., ДВ. бр. 41 от 2014 г., изм. и доп., ДВ. бр. 67 от 2014 г., изм. и доп., ДВ. бр. 45 от 2015 г., изм., ДВ. бр. 11 от 2016 г., изм., ДВ бр. 21 от 2017 г., изм. и доп., бр. 102 от 2017 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
31.01.2018

(обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г., бр. 40 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
12.01.2018

(Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари, Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства)

Проекти на Наредби за изменение и допълнение на Наредби в областта на автомобилен и железопътен транспорт, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
02.01.2018

(обн., ДВ, бр. 8 от 1999 г., изм. и доп., бр. 24 от 2002 г. и бр. 6 от 2007 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 от 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели
29.12.2017

(обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
21.12.2017

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Предложението за изменение и допълнение на Наредбата произтича, на първо място, от приетата на 14 декември 2014 г. Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 14.10.2003 г.
30.11.2017

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Заповед на Министъра на транспорта № РД-08-599 от 20.12.2007 г., установяваща реда за издаване на изключения за превоз на забранени за превоз по въздух опасни товари, е остаряла и е необходимо нейното актуализиране.

Проект на Заповед, установяващ реда за издаване на изключения за превоз на забранени за превоз по въздух опасни товари от клас 1 (взривни вещества)
28.11.2017

(обн., ДВ, бр. 39 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм. и доп., бр. 25 от 2010 г., изм. и доп., бр. 100 от 2010 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 49 от 2014 г., бр. 76 от 2015 г., бр. 73 от 2016 г., доп., бр. 53 от 2017 г.)

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
24.11.2017

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Със заповед на министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група, която да изготви проект на Закон за движението по пътищата, проект на Закон за пътните превозни средства и проект на Закон за водачите на моторни превозни средства.

Консултационни документи по проекта на Закон за пътните превозни средства и проекта на Закон за водачите на моторни превозни средства
15.11.2017

(обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм., бр. 85 от 2017 г.)

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт