Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

11.11.2019

(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г. и бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
18.10.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2020 г.
18.10.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
16.10.2019

(обн., ДВ, бр. 41 от 2014 г.)

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-11 за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България, наричана по-нататък за краткост „Наредба № Н-11“
10.10.2019

(обн. ДВ, бр. 36 от 2012 г.)

 

 

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 от 4 май 2012 година на Министерския съвет
13.09.2019

(обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г., изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 32 от 2014 г. и бр. 19 от 2018 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г.
12.09.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
09.09.2019

(обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г., изм., бр. 54 от 2009 г., изм. и доп., бр. 35 от 2015 г., изм., бр. 32 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
29.08.2019

Приета с ПМС № 92 от 4.05.2012 г., обн., ДВ, бр. 36 от 11.05.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 30 от 1.04.2014 г., изм., бр. 50 от 17.06.2014 г., в сила от 15.06.2014 г.

Проект на МЕТОДИКА за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
08.08.2019

(обн., ДВ, бр. 86 от 2001 г., доп., бр. 62 от 2006 г., изм. и доп., бр. 20 от 2010 г., бр. 40 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки
24.07.2019

(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.; бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г. и бр. 87 от 2013 г., доп., бр. 76 от 2015 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., попр., бр. 77 от 2017 г., изм. и доп., бр. 33 от 2018 г., бр. 81 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
23.07.2019

(обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г., попр., бр. 60 от 2004 г., изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 55 от 2006 г., попр., бр. 59 от 2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5 от 2012 г., доп., бр. 3 от 2013 г., изм. и доп., бр. 71 от 2013 г., бр. 106 от 2013 г., бр. 4 от 2015 г., бр. 1 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г.) 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз
19.07.2019

(обн., ДВ, бр. 67 от 2001 г., изм. и доп., бр. 14 от 2003 г., бр. 97 от 2005 г., бр. 95 от 2006 г., бр. 11 от 2012 г., бр. 31 от 2016 г., доп., бр. 33 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
28.06.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
24.06.2019

(обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 2013 г., доп., бр. 67 от 2013 г. и бр. 59 от 2015 г., изм. и доп., бр. 45 и бр. 95 от 2017 г.), наричана по-нататък за краткост „Наредба № 16“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
24.06.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт
13.06.2019

(обн., ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 2010 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 22 от 2016 г., бр. 34 от 2018 г.)

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхватa и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
13.06.2019

(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 88 от 2007 г., изм. и доп., бр. 47 и бр. 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 29 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
03.06.2019

(обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г., попр., бр. 54 от 2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 59 от 2016 г.)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.
29.05.2019

(обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г., изм. и доп., бр. 31 от 2014 г., изм., бр. 17 от 2015 г. и бр. 98 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт