Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

19.10.2018

(Обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
03.10.2018

(обн., ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 77 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2013 г., бр. 12 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 37 от 2015 г.)

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
19.09.2018

Към настоящия момент техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, са регламентирани в Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30 и 49 от 2009 г. и бр. 16 от 2014 г.), издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

Проект на Наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
22.08.2018

(обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп, бр. 18 и 109 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г. и бр. 35 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
22.08.2018

(обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г., бр. 34 от 2015 г. и бр. 74 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
05.07.2018

(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм. бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 30 от 2009 г., изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010, бр. 11 от 2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 2017 г., бр. 62 от 2017 г.,  бр. 85 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
11.06.2018

(обн., ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм., бр. 88 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2009 г., бр. 68 от 2014 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
28.05.2018

с оглед провеждането на обществено обсъждане на проекти на наредби, от компетентността на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса

Проекти на наредби за изменение и допълнение на 10 наредби в областта на транспорта с цел намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите
23.05.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗИДЗГВ) предвижда най-общо две групи промени.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
24.04.2018

Наредба № 17 от 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища;
Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация;
Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор;
Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;
Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Проекти за изменение на шест наредби в областта на автомобилния и водния транспорт и отмяна на една наредба в областта на автомобилния транспорт
18.04.2018

(обн., ДВ, бр. 37 от 1999 г., изм. и доп., бр. 29 и 62 от 2000 г., бр. 90 от 2001 г., изм., бр. 64 от 2003 г., бр. 77 от 2004 г., бр. 60 от.2006 г., бр. 44 от 2007 г., бр. 101 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г.,  бр. 56 от 2012 г. бр. 6  и 53 от 2016 г.)
 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
05.04.2018

(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България
20.03.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба № 15 от ......... 2018 г. за аеронавигационното информационно обслужване
19.03.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Инструкция за информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение
26.02.2018

(обн., ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 56 от 2011 г., изм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 29 от 2012 г.; бр. 54 от 2012 г., изм. и доп., бр. 30 от 2014 г., изм., бр. 50 от 2014 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища
23.02.2018

С тази наредба се определят задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация; контролът за укрепване на товарите.

Проект на Наредба за условията и реда за укрепване на превозваните товари
23.02.2018

(обн., ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 2010 г., бр. 20 от 2012 г. и бр. 22 от 2016 г.)

Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхват и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
23.02.2018

(обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г. и бр. 33 от 2015 г.)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.
23.02.2018

(обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г., изм. и доп., бр. 50 и бр. 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и бр. 108 от 2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2006 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 и бр. 69 от 2012 г., бр. 42 и бр. 86 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
21.02.2018

(обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. и доп., бр. 49 от 2007 г., бр. 38 от 2012 г., доп., бр. 26 от 2015 г., изм., бр. 34 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт