Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

17.07.2020

(обн. ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 33 от 2015г. и бр. 59 от 2018г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.
16.07.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на детайлизиран Приоритет 7 „Транспортна свързаност“ от Националната програма за развитие България 2030
02.07.2020

(обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г., доп., бр. 81 от 2013 г., изм. и доп., бр. 84 от 2014 г., бр. 83 от 2015 г., бр. 10 от 2017 г., доп., бр. 12 от 2020 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 5-04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
18.06.2020

(обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., , доп., бр. 12 от 2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 2001 г., изм., бр. 111 от 2001 г., изм. и доп., бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 70 от 2004 г. бр. 88 от 2005 г., бр. 102 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 36 от 2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 10 от 2007 г., доп., бр. 41 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 2009 г., бр. 82 от 2009 г., изм., бр. 102 от 2009 г., изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., доп., бр. 73 от 2010 г., бр. 94 от 2010 г., изм. и доп., бр. 41 от 2011 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 99 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., изм., бр. 82 от 2012 г., доп., бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 12 от 2014 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 98 от 2014 г., изм. и доп., бр. 28 от 2015 г., бр. 89 от 2015 г., доп., бр. 15 от 2016 г., изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., изм. и доп., бр. 96 от 2017 г., изм., бр. 56 от 2018 г., изм. и доп., бр. 1 от 2019 г., изм., бр. 62 от 2019 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
08.06.2020

 (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г., изм. и доп., бр. 47 от 2002 г., изм., бр. 96 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 115 от 2004 г., доп., бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 62 от 2006 г., изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 22 от 2009 г., изм., бр. 35 от 2009 г., бр. 74 от 2009 г., изм. и доп., бр. 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 68 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., изм. и доп., бр. 47 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., изм., бр. 58 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм. и доп., бр. 17 от 2018 г., изм., бр. 77 от 2018 г., изм. и доп., бр. 20 от 2019 г., изм., бр. 62 от 2019 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
20.05.2020

(обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. и доп., бр. 37 от 2014 г. и бр. 12 от 2017 г., изм., бр. 55 от 2017 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.
18.05.2020

(обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г., изм. бр. 53 от 2006 г.,доп. бр. 62 от 2006 г., изм. и доп. бр. 44 от 2010 г. , бр. 83         от 2012 г., бр. 52 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега
15.05.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
14.05.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за одобряване на транспортните опаковки на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия
27.04.2020

(обн., ДВ, бр. 55 от 1970 г., бр. 56 от 1970 г., попр. бр. 58 от 1970 г., изм. бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., доп. бр. 12 от 2000 г., изм. бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42 от 2005 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 104 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 62 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 28 от 2013 г., изм. и доп. бр. 109 от 2013 г., изм. бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. бр. 52 от 2015 г., изм. бр. 58 от 2016 г., изм. и доп. бр. 93 от 2017 г., изм. бр. 28 от 2018 г., бр. 62 от 2019 г.)

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
14.04.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правила за плаване по река Дунав
14.04.2020

(обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г., попр., бр. 59 от 2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г., бр.85 от 2012 г., доп., бр. 3 от 2013 г., изм. и доп., бр. 76 от 2015 г., изм. бр. 69 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
09.04.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба №12 за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
28.02.2020

(обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г., изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г., изм., бр. 87 от 2004 г., бр. 112 от 2004 г., изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., доп., бр. 28 от 2008 г., изм. и доп., бр. 47 от 2008 г., изм., бр. 14 от 2009 г., попр., бр. 15 от 2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2010 г., доп., бр. 29 от 2012 г., изм., бр. 7 от 2014 г., бр. 81 от 2014 г., изм. и доп., бр. 33 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (Наредба № 1)
28.02.2020

(обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г., бр. 40 от 2016 г. и бр. 38 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
21.02.2020

Консултационен документ

Проект на Закон за движението по пътищата
12.02.2020

(Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. с Решение № 35 от 03.01.2019 г. на ВАС на РБ – ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 19 Юли 2019г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16)
11.02.2020

(обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г., изм. и доп., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г., бр. 53 от 2018 г., бр. 39 и 55 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009г.)(Наредба № 60)
17.01.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
10.01.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата.

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт