Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - транспорт

15.02.2019

(обн., ДВ, бр. 42 от 2014 г.)

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
15.02.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Закон за държавните предприятия „Транспортно строителство и възстановяване” и „Съобщително строителство и възстановяване”
12.02.2019

издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 57 от 2010 г.

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
08.02.2019

(обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм., бр. 7 от 2018 г., бр. 15 от 2018 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
07.02.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване
31.01.2019

(обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г., изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и 71 от 2004 г., изм., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22 от 2006 г., изм. и доп., бр. 1 и 25 от 2007 г., изм., бр. 34 от 2008 г., Решение № 5551 от 14.05.2008 г. на ВАС на РБ - бр. 92 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2010 г., изм., бр. 20 и 107 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., доп., бр. 41 от 2014 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 45 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г., бр. 21 и 102 от 2017 г., изм., бр. 20 от 2018 г.)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
24.01.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Закон за водачите на моторни превозни средства
24.01.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Закон за движението по пътищата
21.12.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
30.11.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

В проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (обн., ДВ, бр. 16 от 2014 г.)
20.11.2018

(обн., ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., изм., бр. 56 от 2011 г., изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., изм. и доп., бр. 30 от 2014 г., изм., бр. 50 от 2014 г., изм. и доп.,  бр. 59 от 2018 г. )

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (загл. доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., и бр. 56 от 2011 г.)
08.11.2018

(обн., ДВ, бр. 33 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 2014 г., изм., бр. 2 от 2016 г., изм. и доп., бр. 50 от 2017 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
29.10.2018

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и реда за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г.

Проект на Заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2019 г.
19.10.2018

(Обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
03.10.2018

(обн., ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 77 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2013 г., бр. 12 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 37 от 2015 г.)

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
19.09.2018

Към настоящия момент техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, са регламентирани в Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30 и 49 от 2009 г. и бр. 16 от 2014 г.), издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

Проект на Наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
22.08.2018

(обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп, бр. 18 и 109 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г. и бр. 35 от 2015 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
22.08.2018

(обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г., бр. 34 от 2015 г. и бр. 74 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
05.07.2018

(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм. бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 30 от 2009 г., изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010, бр. 11 от 2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 2017 г., бр. 62 от 2017 г.,  бр. 85 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
11.06.2018

(обн., ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм., бр. 88 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2009 г., бр. 68 от 2014 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - транспорт