Вие сте тук

Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2022 г.

Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2022 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията всяка година съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и редът и условията за разпределение, използване, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г.

Със заповедта се регламентира разпределението на разрешителните ЕКМТ/СЕМТ, предназначени за автомобили „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или „Евро VI сигурен”, между български превозвачи, които отговарят на определени условия.

В проекта на заповед се предвижда разпределението на разрешителните да се извършва между превозвачи, притежаващи лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане и разполагащи с поне 1 (един) автомобил, отговарящ най-малко на изискванията „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или „Евро VI сигурен”; превозните средства да са собствени или на лизинг, като лизингодателят не трябва да притежава лиценз на Общността или лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България; превозните средства да са включени в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози към лиценза на Общността на заявителя към датата на подаване на заявлението и да не са налице обстоятелствата по чл. 32, ал. 5 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Горепосочените условия за участие в разпределението на разрешителните са свързани с ефективното им използване съгласно разпоредбите на Ръководството за използване на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни (Ръководството) и целят намаляване на извършването на нарушения от превозвачите при използването им. Съгласно чл. 3.6 от Ръководството ЕКМТ разрешителните се разпределят между транспортните предприятия за извършване на превози по шосе от компетентния орган в страната на регистрация в съответствие с националните условия и критерии. В тази връзка Ръководството посочва общите принципи и цели, които отделните държави да заложат в законодателството си, уреждащо ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, които трябва да се постигнат в рамките на общия пазар, така че услугата да се предлага на съответното ниво и при сходни условия във всяка държава – членка.

В т. 3.6. от проекта на заповед е предвидено броят на заявените годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от съответната категория (Eвро V или Евро VI) да не надвишава броя на заявените автомобили от същата екологична категория. Тази промяна се налага поради наблюдаваната в последните години тенденция за увеличаване броя на товарните автомобили от категория Евро VI, с които се кандидатства за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. Същевременно под внимание е взето увеличението на квотата за Евро VI годишни разрешителни за 2022 г., предоставена на Република България от Международния транспортен форум, както и въведеното ограничение за недопускане на товарни автомобили с по-ниска от Евро VI екологична категория на територията на Република Австрия. По този начин ще се стимулира обновяването на автомобилния парк и насърчаване преминаването към по-екологично чисти превозни средства – от една страна и ще бъде постигно пропорционално разпределение на годишните Eвро V и Евро VI ЕКМТ/СЕМТ разрешителни – от друга.

В т. 6 от проекта на заповед е предвидено предложението за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г. да се утвърди от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, след като бъде приложена методика за разпределението им. Методиката е неразделна част от заповедта (Приложение № 1) с оглед запознаване на превозвачите с правилата и механизма за разпределяне на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните. С цел по-голяма точност при изчисленията тази година се предвижда коригиращият коефициент за годишните разрешителни да се раздели на такъв за Евро VI годишни разрешителни (Ккгр6) и за Евро V годишни разрешителни (Ккгр5), като се запазва същият принцип за определянето им. Това се налага и от факта, че съгласно методиката разпределението се извършва поотделно - първо за заявените от превозвача разрешителни Евро VI, а след това за Евро V.

Съгласно т. 6.2. от проекта на заповед се предвижда десет процента от годишната квота от краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се разпредели в пълен размер, считано от 01.08.2022 г. по реда на т. 12 и след прилагането на методиката за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2022 г. С посочената промяна се цели по-ефективното и пълноценно използване на краткосрочните разрешителни, тъй като през последните години е установено, че от разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни в началото на календарната година една част от тях не се активират и използват.

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс откриване на производството по издаване на заповедта e оповестено публично чрез официалната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет. На заинтересованите лица e предоставена възможност за участие в производството по издаване на акта чрез писмени възражения и предложения в едномесечен срок от деня на оповестяването по чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Лице за контакти:

Ралица Лямова - главен експерт в дирекция "Автомобилни превози и международна дейност", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",
Тел: 02/930 88 72
Email: rlyamova@rta.government.bg