Вие сте тук

Документи

24.01.2018

Тази информационна бележка описва хронологично и съкратено дискусиите и/или решенията в рамките на Постоянния комитет по трансгранична телевизия (T-TT), CDMSI, Комитета на министрите и Парламентарната асамблея по отношение на преразглеждането на ЕКТТ, както и позиции, взети от Европейската комисия. Тя обхваща периода от финализирането на проекта за втори протокол за изменение на ЕКТТ до настоящия момент (юни 2017).

11.06.2013

(Приета от Комитета на министрите на 11 юни 2013 г. на 1173-та среща на представителите)

1. Тенденцията за намеса в правото на личен живот значително се разшири в резултат на бързото технологично развитие, както и поради обстоятелството, че правните рамки се нагаждат бавно към ситуацията.

04.04.2012

(Приета от Комитета на министрите на 4 април 2012 г. по време на 1139-та среща на представителите)

Услугите на търсене в мрежата играят ключова роля в информационното общество

04.04.2012

Препоръка CM/Rec(2012)4 на Комитета на министрите  до държавите членки

относно защитата на човешките права по отношение на услугите, които предоставят възможност за използване на социални мрежи
(приета от Комитета на министрите на 4 април 2012г. на 1139та среща на представителите)

Социалните мрежи дават възможност за упражняване на човешките права и ускоряват демокрацията

15.02.2012

(Одобрена и приета от Комитета на министрите на 15 февруари 2012 на 1134-то събрание на представителите)

30.03.2011

Преамбюл

Комитетът на министрите,

Като припомня, че лицата, отговорни за актове, дължащи се на сериозни нарушения на правата на човека трябва да бъдат подведени под отговорност за действията си;

Като има предвид, че липсата на отчетност/отговорност, насърчава повторното извършване на престъпления, тъй като извършителите и др. се чувстват свободни да извършват нови престъпления без страх от наказание;

24.06.2009

Автор (и): Парламентарната асамблея

Произход - Дебат на Асамблеята на 24 юни 2009 г. (22-то заседание) (виж документ 11934, доклад на Комисията по правни въпроси и права на човека, докладчик: Г-жа Däubler-Gmelin; Док. 11964, както и становището на комисия по равните възможности на жените и мъжете, докладчик: Г-жа Čurdová). Текст, приет от Асамблеята на 24 юни 2009 г. (22-то заседание).

31.01.2007

(приета от Комитета на министрите на 31 януари 2007 г., на 985-тото заседание на заместник-министрите)

Комитетът на министрите, съгласно член 15.б от Статута на Съвета на Европа,

Като вземат под внимание, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между своите членове за целите на запазването и популяризирането на идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство и насърчаване на икономическото и социално развитие;

15.12.2004

(приета от Комитета на министрите на 15 декември 2004 на 909-та среща на министрите)

 

Комитетът на министрите съгласно условията на чл.15в от Устава на Съвета на  Европа,

Имайки предвид, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между държавите- членки, за да бъдат защитени и претворени идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство;

Припомняйки своята Резолюция (74)26 относно правото на отговор – мястото на индивида по  отношение на печата, чиито разпоредби трябва да се прилагат по отношение на всички медии;

10.07.2003

(приета от Комитета на министрите на 10 юли 2003 г.

на 848-то заседание на Заместник-министрите)

СЪВЕТ НА ЕВРОПА

КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

Комитетът на министрите, при условията на чл. 15, б от Устава на Съвета на Европа,

08.03.2000

(Приета от Съвета на министрите на 8 март 2000 г. на 701-то заседание на заместник-министрите)

Съветът на министрите, съгласно условията на чл. 15.b на Устава за Съвета на Европа,
Като взема под внимание, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между неговите членове, за да се запазят и реализират наследените от тях общи идеали и принципи;

Subscribe to Документи