Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

11.06.2019
СПРАВКА за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт в периода 14.05.2019 г. – 28.05.2019 г.
06.06.2019

По проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
29.05.2019
Справка на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.)
03.05.2019

По проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
18.04.2019
СПРАВКА на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Наредба № 60)
15.04.2019
СПРАВКА за отразяване на постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения от обществените консултации по Проекта на Наредба за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (по чл. 32, т. 2 от ЗЕСМФИ)
05.04.2019
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба № 1 от 2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България
22.03.2019

По проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност (обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г. ) в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
15.03.2019

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

Становища и предложения по проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
12.03.2019

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала на министерството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 8 февруари 2019 г.

Становища и предложения по проекта на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
26.02.2019
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
27.11.2018
Справка за постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища от общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
09.10.2018
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба № … от .. 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
26.09.2018

(Обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм., бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 11 от 2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г., бр. 52, 62 и 85 от 2017 г.)

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
25.07.2018

При проведеното обществено обсъждане на проектите на наредби за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях; Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника; Наредба № 141 от 27.03.2002 г.

Становища и предложения по проекти за изменение на проекти на наредби за изменение и допълнение на 10 наредби в областта на транспорта с цел намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите
25.07.2018

При проведеното обществено обсъждане на проектите на наредби за изменение и допълнение на Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор; Наредба № 17 от 22.01.2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища; Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България; Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари; Наредба № 41 от 2008 г.

Становища и предложения по проекти за изменение на шест наредби в областта на автомобилния и водния транспорт и отмяна на една наредба в областта на автомобилния транспорт
30.05.2018
Справка на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33)
04.04.2018

на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници; Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Резултати от обществено обсъждане на проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби в областта на автомобилен и железопътен транспорт, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с въвеждането на мерки за намаляване на административната тежест
29.03.2018

за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (обн., ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 2010 г., бр. 20 от 2012 г. и бр. 22 от 2016 г.) (НИД на Наредба № Н-14) и Наредба № …….. за условията и реда за укрепване на превозваните товари
 

Справка за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-14 от 27 август 2009 г.
28.03.2018

за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп. бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г., бр. 40 от 2016 г.)

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане