Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

16.04.2021
Справка за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
16.04.2021
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
16.04.2021
Справка за отразяване на становищата и предложенията по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища
16.04.2021
Справка за отразяване на постъпили предложения при общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт в периода 11.06.2018 г. – 11.07.2018 г. и 04.09.2018 г. – 28.09.2018 г.
16.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации на Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, проведени в периода от 13 септември до 14 октомври 2019 г.
16.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
16.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация”
16.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правила за плаване по река Дунав
16.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
16.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 23 август 2012 г.
16.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения при общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите в периода 14.04.2020 г. – 14.05.2020 г.
16.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 24.07.2019 – 07.08.2019 г. на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
16.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт
15.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България
15.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
15.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 16.10.2019 – 15.11.2019 г. на проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-11 за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
15.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
15.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проекти на Наредби за изменение и допълнение на наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите и Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
15.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите бележки и предложения от проведеното съгласуване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки
15.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-та сесия на Общото събрание и предложение до Народното събрание да ги ратифицира със закон

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане