Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

16.08.2019
Справка с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
15.08.2019
Справка за постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища от общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
19.07.2019
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 2013 г., доп., бр. 67 от 2013 г. и бр. 59 от 2015 г., изм. и доп., бр. 45 и 95 от 2017 г.)
25.06.2019
Справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г., изм. и доп., бр. 31 от 2014 г., бр. 17 от 2015 г. и бр. 98 от 2017 г.) в рамките на срока до 12.06.2019 г.
19.06.2019
Таблица с постъпилите становища от общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
11.06.2019
СПРАВКА за отразяване на постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения от обществените консултации по Проекта на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022
11.06.2019
СПРАВКА за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт в периода 14.05.2019 г. – 28.05.2019 г.
06.06.2019

По проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
29.05.2019
Справка на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.)
03.05.2019

По проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
18.04.2019
СПРАВКА на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Наредба № 60)
15.04.2019
СПРАВКА за отразяване на постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения от обществените консултации по Проекта на Наредба за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (по чл. 32, т. 2 от ЗЕСМФИ)
05.04.2019
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба № 1 от 2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България
22.03.2019

По проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност (обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г. ) в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
15.03.2019

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

Становища и предложения по проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
12.03.2019

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала на министерството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 8 февруари 2019 г.

Становища и предложения по проекта на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
26.02.2019
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
27.11.2018
Справка за постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища от общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
09.10.2018
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба № … от .. 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
26.09.2018

(Обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм., бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 11 от 2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г., бр. 52, 62 и 85 от 2017 г.)

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане