Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

04.08.2020
Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища (МТИТС) становища в рамките на процедура по обществено обсъждане на проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС)
19.06.2020
Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Наредба за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
18.06.2020
Справката по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения по проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород.
17.06.2020
Справка за отразяване на забележки и предложения, получени в резултат от обществени консултации на проекта Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба№16)
12.06.2020
Справка за отразяване на постъпилите становища и предложения при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега
22.04.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения при общественото обсъждане в периода 11.02.2020 г. – 12.03.2020 г. по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
02.04.2020
Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
31.03.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата, проведени от 10 януари до 10 февруари 2020 г.
28.02.2020

По проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.

Становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
17.02.2020

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

Становища и предложения по проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
06.02.2020
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (oбн., дв, бр. 89 от 2018 г.), проведени в периода 9 януари – 23 януари 2020 г.
22.01.2020
Справка на постъпилите становища към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
20.01.2020
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
16.01.2020

Наредба № 18 сe издава съвместно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации по членове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
19.12.2019
Справка на постъпилите становища към проекта на ЗИД на ЗАП, в периода 28.06.2019 г.-29.07.2019 г.
19.12.2019
Справка на постъпилите становища към проекта на ЗИД на ЗАП, в периода 11.11.2019 г.-25.11.2019 г.
12.11.2019
Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект на Наредба по чл. 63, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
12.11.2019
Справка за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 година (обн., ДВ, бр. 36 от 2012 г.)
20.09.2019
Справка (таблица) с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект на Наредба по чл. 57, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
19.09.2019

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност, в установения срок не са постъпили становища, предложения и възражения.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала на министерството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 19 август 2019 г.

Становища и предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане